Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden
Taal met aandacht

Op alle taallessen van Taal met aandacht zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

1. Aanmelding

U kunt zich aanmelden voor taallessen per e-mail of per telefoon. Daarbij geeft u in ieder geval uw naam, telefoonnummer en emailadres door. U ontvangt een schriftelijke bevestiging van uw aanmelding.

Groepslessen starten bij minimaal 3 aanmeldingen. Bij onvoldoende aanmeldingen ontvangt u tijdig bericht en biedt Taal met aandacht indien mogelijk een alternatief. Wanneer groepslessen door onvoldoende inschrijvingen geen doorgang kunnen vinden ontvangen de deelnemers eventuele reeds gedane aanbetalingen retour. Als er teveel aanmeldingen zijn biedt Taal met aandacht indien mogelijk een alternatief; u kunt ook kiezen voor plaatsing op een wachtlijst, zodat u voorrang heeft bij de volgende serie groepslessen.

Start, einde, frequentie en duur van privélessen worden in overleg bepaald.

2. Locatie van de lessen

Alle lessen (uitgezonderd de online lessen) vinden in principe plaats te Scheveningen, op de Wassenaarsestraat 117. In overleg kan hiervan worden afgeweken. In dat geval worden reiskosten in rekening gebracht.

3. Betaling

Deelname is steeds voor minimaal 10 lessen. U ontvangt per 10 lessen een factuur. Deze factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan, tenzij anders afgesproken.

Kosten van lesmateriaal zijn niet bij het lesgeld inbegrepen.

Gespreide betaling is alleen in overleg mogelijk.

Tenzij anders afgesproken, geldt het volgende met betrekking tot teruggave van lesgeld: restitutie van lesgeld is in principe niet mogelijk. Ook wanneer U twee maanden of langer geen lessen volgt, vervalt het reeds betaalde lesgeld aan Taal met aandacht. Bij hervatting van de lessen zal dus een nieuwe serie van 10 lessen worden gefactureerd.

4. Annulering

Een les die wegens verhindering van de docent moet worden geannuleerd wordt ingehaald op een later tijdstip of op een andere, met U en eventuele andere deelnemers afgesproken wijze. Lessen die door U korter dan 24 uur van tevoren worden afgezegd, of waarbij U niet verschijnt, worden wel in rekening gebracht.

Annulering van een serie privé- of groepslessen dient U uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang van de lessen schriftelijk door te geven. In dat geval wordt het lesgeld terugbetaald; bij annulering korter dan 5 werkdagen voor aanvang van de lessen vindt geen terugbetaling meer plaats. Mocht U na dit tijdstip Uw deelname aan de lessen willen beëindigen, dan blijft het gehele lesbedrag verschuldigd, ook wanneer gespreide betaling is afgesproken.

Het lesbedrag is echter niet verschuldigd wanneer, in overleg met de docent, Uw plaats door een andere deelnemer wordt ingenomen.

Wanneer U niet of niet tijdig voldoet aan Uw financiële verplichtingen, worden bij de daaropvolgende herinnering extra administratiekosten in rekening gebracht.

5. Aansprakelijkheid

Taal met aandacht stelt zich niet aansprakelijk voor schade, door welke oorzaak ook, aan eigendommen van deelnemers of derden, ontstaan in verband met de taallessen, schade uit diefstal of verlies en eventuele gevolgschade.